FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचान तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७५ शुभकालिका गाउँपालिका ७७/७८ 01/27/2022 - 15:55 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको परिचय-पत्र वितरणकार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 12/25/2018 - 15:32 PDF icon aapanga.pdf
सरसफाई ऐन ७५/७६ 12/19/2018 - 11:39 PDF icon स्थानिय स्वास्थ तथा सरसफाई ऐन २०७५.pdf
कानुनहरु ७५/७६ 12/19/2018 - 11:38 PDF icon शुभकालिका गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको कानून २०७५.pdf, PDF icon शुभकालिका गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf, PDF icon शुभकालीका गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनगर्न बनेको विधयक,२०७५.pdf, PDF icon स्थानिय उर्जा बिकास सम्बन्धी निर्देशिका २०७५.pdf, PDF icon स्थानिय तहको आर्थिक ऐन २०७५.pdf, PDF icon स्थानिय तहको उपभोक्तासमिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf, PDF icon स्थानिय तहको बिनियोजन ऐन २०७५.pdf, PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी.pdf, PDF icon स्थानिय शिक्षा ऐन २०७५.pdf, PDF icon स्थानिय सेवा ऐन २०७५.pdf
बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 12/11/2018 - 15:29 PDF icon स्थानिय तहको बिनियोजन ऐन २०७५.pdf
ऐन,नियम,विनियमहरु-गाउँसभाबाट पारित ७५/७६ 08/10/2018 - 17:37 PDF icon गाउँ कार्यपालिका(कार्य विभाजन) नियमावली,२०७५.pdf
शुभकालीका गाउँपालिकाका ऐन,कानुन,नियमावली,निर्देशिका,कार्यविधि,विधेयकहरु ७५/७६ 07/18/2018 - 18:52 PDF icon एकिकृत सम्पत्तिकर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon एफ.एम रेडियो कार्यविधी २०७५.pdf, PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon कृषि व्यबसाय प्रबर्द्द्न ऐन २०७५.pdf, PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon पूर्वाधार व्यबस्थापन ऐन २०७५.pdf, PDF icon प्रशाशकिय कार्यविधी ऐन २०७५.pdf, PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf, PDF icon शिक्षा नियमावली २०७५.pdf